پذیرش آنلاین آزمایشگاه

-- اطلاعیه مهم --

توجه : لطفا فرم را با دقت پر کنید. در صورتی که بیمه دارید حتما اطلاعات بیمه را وارد کنید. بارگذاری تصویر نسخه بسیار مهم است. صحت اطلاعات جهت انجام آزمایشات الزامی است و در صورت مغایرت اطلاعات وارد شده مسئولیت به عهده بیمار میباشد.

Click or drag a file to this area to upload.
Click or drag a file to this area to upload.