فرم پاتولوژی

۱ - در صورت انجام اقدامات پاراکلینیک مانند رادیولوژی سونوگرافی ماموگرافی MRI و ... ارائه خلاصه اقدامات و کپی نتایج به آزمایشگاه الزامی می باشد.
۲- در صورت درخواست مشاوره ارائه جواب قبلی به همراه لام وبلوک الزامی می باشد.
۳ - می نتیجه در صورت لزوم با انجام آزمایش IHC بر روی نمونه پاتولوژی موافق می باشم. میدانم تشخیص دقیق آزمایشات پاتولوژی گاهی نیاز به انجام IHC بر روی نمونه بیمار دارد. لزوم انجام IHC توسط پزشک پاتولوژیست آزمایشگاه و بعد از پذیرش بیمار مشخص می شود.
۴ - در صورتیکه ظرف نمونه فاقد اسم میباشد تایید میکنم نمونه ارائه شده به آزمایشگاه متعلق به ... .می باشد صحت موارد بالا مورد تایید اینجانب می باشد.